Od 1 lipca br. na terenie powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, mieleckiego i miasta Tarnobrzeg przedsiębiorstwo społeczne EQUELA rozpoczęło realizację projektu Cyfrowy Senior, skierowanego do osób powyżej 60 r.ż. Głównym celem projektu jest zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja Seniorów. Cele szczegółowe:
   1. Przygotowanie seniorów do korzystania z nowoczesnych technologii w życiu codziennym poprzez zorganizowanie szkolenia komputerowego;
   2. Zorganizowanie szkolenia z wykorzystania smartfonów przy załatwianiu spraw połączonych z prelekcją i pokazem praktycznego korzystania urządzeń;
   3. Integracja środowiska Seniorów poprzez zorganizowania cyklu spotkań połączonych z digitalizacją zdjęć z historii miasta/powiatu/środowiska i publikacją na dedykowanej stronie internetowej;
Problem starzejącego się społeczeństwa jest zjawiskiem globalnym. Aktualnie obserwuje się stały wzrost osób powyżej 60 roku życia, osób, które albo już zakończyły swoją karierę zawodową, albo za chwilę ją zakończą. W roku 2010 osoby, które ukończyły 60 lat, stanowiły w Polsce już około 25% ogółu społeczeństwa.
Z drugiej strony postęp technologiczny wymusza na każdym z nas korzystanie z nowoczesnych technologii: komputerów, smartfonów, aplikacji umożliwiających na dostęp do wielu usług… W związku z tym każdy z nas, nie tylko seniorzy, musi się w tej dziedzinie doszkalać, rozwijać i podnosić swoje kompetencje.
W świadomości społecznej pokutuje stereotyp, że starość to czas wycofania, zaniechania aktywności, koncentracji na własnych problemach. Osoby starsze często postrzegane są, jako grupa osób tzw. specjalnego traktowania, niezaradnych życiowo. Taki sposób traktowania osób starszych powoduje, że często wycofują się one z życia społecznego zamykając się we własnym świecie. Przeciwstawiać się takiemu stanowi rzeczy można się poprzez zaangażowanie osób z bogatym doświadczeniem życiowym do konkretnych działań, a także wsparcie przy rozwoju kompetencji czy zaangażowania w działania społeczne.
Projektem zostanie objętych min. 220 seniorów.

Bezpośrednie efekty realizacji projektu:

USŁUGI

1. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie po 20 godzin zajęć Szkolenia komputerowego na jednego beneficjenta. W szkoleniu weźmie udział łącznie 40 uczestników podzielonych na 5 grup szkoleniowych z terenu Powiatu m. Tarnobrzeg.
2. Zajęcia warsztatowe pt. Smartfon nie taki straszny dla 200 uczestników. W ramach działania zorganizowanych zostanie 10 czterogodzinnych spotkań tematycznych.
3. Zorganizowanie 11 spotkań integracyjnych w ramach działania Z historią w tle dla grupy min. 81 beneficjentów.
4. Publikacja 750 zdigitalizowanych zdjęć historycznych z powiatów stalowowolskiego, mieleckiego, tarnobrzeskiego oraz m. Tarnobrzeg na platformie Dawny Tarnobrzeg.

PRODUKTY

   • trzy materiały prasowe w tym jeden materiał promujący projekt – artykuł ½ strony z materiałem graficznym oraz rekrutację uczestników, dwa materiały ½ strony z materiałami fotograficznymi promujący projekt i panele – sposób promocji zamieszczenie logotypu ROPS oraz otwarta przestrzeń wraz z informacją o wsparciu finansowym ze środków Województwa Podkarpackiego, publikacja w bezpłatnym miesięczniku Nasze Miasto (nakład: 15.000 egz., 16 stron, dystrybucja na terenie 5 powiatów: sandomierskiego, stalowowolskiego, staszowskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego i Tarnobrzega),
   • plakat – papier kreda, format B3, 4+4, nakład: 50 egz. – promujący projekt i zachęcający uczestników do udziału w projekcie, dystrybucja na terenie powiatów tarnobrzeskiego, mieleckiego, stalowowolskiego i Tarnobrzega – sposób promocji zamieszczenie logotypu ROPS oraz otwarta przestrzeń;
   • materiały dla uczestników paneli: 1/ długopis – 240 szt.; 2/ notes A5, z nadrukowaną informacją o współfinansowaniu ze środków Województwa Podkarpackiego oraz logotypami ROPS i otwartej przestrzeni– 240 szt.; teczka papierowa A4 – 240 szt.;
   • Prezentacja multimedialna – min. 24 strony;
   • 750 zdigitalizowanych fotografii;
   • sześć artykułów Historia jednego zdjęcia – artykuł ½ strony z opisywanym zdjęciem – sposób promocji zamieszczenie logotypu ROPS oraz otwarta przestrzeń wraz z informacją o wsparciu finansowym ze środków Województwa Podkarpackiego, publikacja w bezpłatnym miesięczniku Nasze Miasto (nakład: 15.000 egz., 16 stron, dystrybucja na terenie 5 powiatów: sandomierskiego, stalowowolskiego, staszowskiego, tarnobrzeskiego, mieleckiego i Tarnobrzega),
   • certyfikat uczestnika zajęć – A4, papier karton, 4+0 – 220 egz.

REZULTATY

1. Zwiększenie umiejętności posługiwania się komputerem, w tym tworzenie pisma, korzystanie z przeglądarki internetowej, FB, Instagram, podstawy bezpieczeństwa korzystania z internetu u min. 70% beneficjentów uczestniczących w zajęciach – badanie na podstawie ankiety ewaluacyjnej oraz egzaminu po zakończonych zajęciach;
2. Opanowanie obsługi smartfona jako przydatnego narzędzia w codziennym życiu u min. 65% beneficjentów – badanie na podstawie ankiety ewaluacyjnej;
3. Zwiększenie zaangażowania społecznego Seniorów poprzez udział w spotkaniach i prelekcjach;
4. Zwiększenie poczucia własnej wartości i umiejętności u min. 60% beneficjentów – badanie na podstawie ankiety ewaluacyjnej;

Badania w formie ankiet ewaluacyjnych będzie prowadzone dwuetapowo: pierwszy etap będzie dotyczył działań panelowych (Komputer, Smartfon) – ocena zajęć szkoleniowych, drugi etap – podsumowanie całości projektu wśród wszystkich beneficjentów działania.