Konsultacje społeczne Krajowe Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Urząd Miasta w Stalowej Woli zapraszają do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się w dniu 23 stycznia br. w Stalowej Woli.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r. KSRR 2030 jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw.  Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Odegra on w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

KSRR 2030 rozwija postanowienia, przyjętej przez rząd w lutym 2017 r., Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie obszaru Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierując się zaproponowanym przez SOR modelem odpowiedzialnego rozwoju, KSRR 2030 identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd i samorządy terytorialne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę. KSRR 2030 zastępuje dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r., uwzględniając aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 na terenie województwa podkarpackiego odbędzie się o godz. 12:00 w dniu 23 stycznia 2019 r. w Stalowej Woli, w Bibliotece Międzyuczelnianej przy ul. Popiełuszki 10.  

Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które daje możliwość wpływu na ostateczny kształt dokumentu KSRR 2030, stanowi okazję do dyskusji nad zaproponowanymi do realizacji celami i kierunkami działań oraz mechanizmami ich wdrażania.

Rejestracja na spotkanie odbywa się przez stronę www.miir.gov.pl/ksrr (decyduje kolejność zgłoszeń). Tam też dostępne są wszelkie informacje na temat dokumentu oraz formularze zgłaszania uwag.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Wspieramy ESTEKĘ
EQUELA sp. z o.o. wspiera i zachęca do wsparcia
Stowarzyszenia ESTEKA - organizację pożytku publicznego.
Więcej o Stowarzyszeniu na www.esteka.pl
Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]