Szansa na nowe miejsca pracy

21 stycznia 2018 r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego został złożony wniosek w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., na podstawie Umowy nr RPPK.08.05.00-18-0001/16-00 z dnia 28.02.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII  Integracja Społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

W ramach projektu EQUELA sp. z o.o. złożyła wniosek, w ramach, którego zostanie utworzonych 5 nowych miejsc pracy i poszerzona zostanie oferta o działalność agencji reklamowych.

Ostateczne wyniki powinny został ogłoszone ok. 6 lutego br.

Wspieramy ESTEKĘ
EQUELA sp. z o.o. wspiera i zachęca do wsparcia
Stowarzyszenia ESTEKA - organizację pożytku publicznego.
Więcej o Stowarzyszeniu na www.esteka.pl
Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]